Czech Republic

Prague, Czech Republic - "Memorial to the Victims of Communism"

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic - David Černy's babies on Kampa Island

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic - Art Hole Hostel

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic - Art Hole Walls

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic - Art Hole Toilet

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic

Prague, Czech Republic